Pre rodičov

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

(doplnok k Vnútornému poriadku školy)

Výchovné opatrenie (VO)

Postup

Dôvod

Zápis

Napomenutie triednym učiteľom

Udeľuje TU – prerokuje so žiakom

Menej závažný priestupok

Klasifikačný hárok (KH), internetovská žiacka knižka (IŽK), žiacka knižka (ŽK)

Pokarhanie TU

Udeľuje TU – prerokuje so žiakom a pedagogickou radou

Opakované menej závažné priestupky.

Závažný priestupok

Klasifikačný hárok (KH), internetovská žiacka knižka (IŽK), žiacka knižka (ŽK)

Pokarhanie riaditeľom školy(môže byť  spojené so zníženou známkou zo správania – stupeň 2)

Udeľuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou

Opakované závažné priestupky.

Hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy

Klasifikačný hárok, Katalógový list, Vysvedčenie, IŽK

Znížená známka zo správania – stupeň 3

Udeľuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a rodičom

Opakované hrubé porušovanie VPŠ.

Mimoriadne hrubé porušenie VPŠ.

Klasifikačný hárok, Katalógový list, Vysvedčenie, IŽK

Znížená známka zo správania – stupeň 4

Udeľuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a rodičom

Opakované mimoriadne hrubé porušenie VPŠ.

Klasifikačný hárok, Katalógový list, Vysvedčenie, IŽK

 

Menej závažný priestupok:

- najviac 4 neskoré príchody na vyučovanie, písomne zaevidované v TK

- neadekvátne používanie mobilného telefónu (nahrávanie pedagógov a žiakov, písanie sms a telefonovanie počas vyučovania, prezeranie morálne ohrozujúcich web stránok)

- neospravedlnená 1 vyučovacia hodina

- 2 zápisy do KH

- 2 opustenia priestorov školy bez povolenia

Závažný priestupok:

- neospravedlnená absencia na 2 – 4 vyučovacích hodinách

- 5 – 10 neskorých príchodov na vyučovanie

- 3 zápisy do KH

- opakované vulgárne vyjadrovanie

- fajčenie v priestoroch, alebo v areáli školy

- opakované neadekvátne používanie mobilného telefónu

- nerešpektovanie pokynov pedagóga

- opustenie vyučovania bez súhlasu pedagóga

- podvádzanie pedagógov

- úmyselné poškodzovanie majetku školy

- prvý prípad náznakov šikanovania

- publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom, alebo pedagógom na verejne prístupných miestach, alebo na sociálnych sieťach

Hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy:

- neospravedlnená absencia na viac ako 6 vyučovacích hodinách

- 11 a viac neskorých príchodov na vyučovanie, riadne zapísaných v KH

- 4 zápisy do KH

- sústavné neadekvátne používanie mobilného telefónu

- konzumácia alkoholu na škole a na školských akciách

- priestupok voči zákonom

- druhý prípad náznakov šikanovania

- opakované opúšťanie priestorov areálu školy

- opakované publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom, alebo pedagógom na verejne prístupných miestach, alebo na sociálnych sieťach

- sústavné vulgárne vyjadrovanie sa v škole a na akciách organizovaných školou

Mimoriadne hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy:

- viac ako 30 neospravedlnených hodín

- dokázaný trestný čin

- prechovávanie omamných a psychotropných látok

- krádež v škole a mimo nej

- tretí prípad náznakov šikanovania, resp. dokázané šikanovanie

- 7 a viac opustení areálu školy

!!! Všetky porušenia Vnútorného poriadku školy musia byť riadne zaznamenané v klasifikačnom hárku !!!

OSPRAVEDLŇOVANIE ABSENCIÍ NA VYUČOVANÍ:

1. Povinnosťou žiaka a zákonného zástupcu je riadne ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní

2. Zákonný zástupca môže požiadať o uvoľnenie svojho syna/dcéry:

- na 1 vyučovaciu hodinu priamo od vyučujúceho danej hodiny

- na 2 a viac vyučovacích hodín od triedneho učiteľa

- na viac ako 1 deň od riaditeľa školy (iba písomnou žiadosťou)

3. Zákonný zástupca je povinný podať triednemu učiteľovi informáciu o dôvode neúčasti žiaka na vyučovaní hneď v prvý deň, keď žiak chýba, najneskôr však telefonicky do 48 hodín ( v prípade, že zákonný rodič nepožiadal o uvoľnenie vopred)

4. Triedny učiteľ uzná ospravedlnenie zákonného zástupcu v stanovenom limite zapísané iba v žiackej knižke.

5. V prípade choroby, uzná učiteľ ospravedlnenku iba od lekára, no povinnosťou zákonného zástupcu naďalej ostáva oznámiť žiakovu neúčasť na vyučovaní, najneskôr do 48 hodín.

6. V prípade, že žiak a zákonný zástupca poruší stanovené pravidlá ospravedlňovania, bude triedy učiteľ považovať predmetné hodiny za neospravedlnené a naďalej postupovať podľa vyššie spomenutých výchovných opatrení.

Opatrenie týkajúce sa hygienických návykov:

Pri zistení zlých hygienických návykov a nedostatkov (napr. výskyt vší), si škola vyhradzuje právo, zavolať zákonného zástupcu, požiadať ho, aby dieťa zobral zo školy a opätovný nástup žiaka do školy bude možný až s lekárskym potvrdením o vyhovujúcom stave.

 

05.09.2016

Mgr. Slavko Pavolko

riaditeľ školy

 

 PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY A NA VYUČOVANIE:

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie o 7.30 h tak, aby boli pred začiatkom hodiny na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Kým nie sú na chodbách dozor konajúci učitelia, čakajú žiaci na školskom v dvore, v prípade nepriaznivého počasia na chodbe školy. 

 Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušením školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.